Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2015

nobodysaiditwaseasy
1332 3804 500
Reposted frombiolchem biolchem
nobodysaiditwaseasy
Chcę płakać... Ale moje gruczoły łzowe są zbyt dumne, więc idę się napić!
— wyszperane / Sabela soup
Reposted fromSabela Sabela viaandziaa andziaa
1655 ce7f 500
Reposted fromsunlight sunlight viaandziaa andziaa
nobodysaiditwaseasy
nobodysaiditwaseasy
6093 cedc 500
Reposted fromusual usual viaphilomath philomath
nobodysaiditwaseasy
7137 9086 500
Foggy eclipse today...
nobodysaiditwaseasy
Nie da się spotkać dwa razy tego samego człowieka. Czasem wystarczy kilka uderzeń serca, żeby kogoś zupełnie zmienić.
— Robert M. Wegner
Reposted frompieprzycto pieprzycto
nobodysaiditwaseasy
Sporo czasu minie, zanim będzie dorosła i w pełni szczęśliwa.
— Tove Jansson, Rozładunek piachu [w:] Wiadomość

January 19 2015

nobodysaiditwaseasy
5544 2215 500
Reposted frommyownreality myownreality
nobodysaiditwaseasy
2304 d8be 500
Reposted fromvanyali vanyali viabiolchem biolchem
nobodysaiditwaseasy
1086 f820
Reposted fromstrumienpola strumienpola viabiolchem biolchem
2929 a628
Reposted fromtron tron viabiolchem biolchem
nobodysaiditwaseasy
  
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaglee glee
nobodysaiditwaseasy
 
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaglee glee
nobodysaiditwaseasy
5027 7301
Reposted fromdreamadream dreamadream viaglee glee
8268 2fb4 500

ahn-f:

me

Reposted frombigstupidjellyfish bigstupidjellyfish
8566 1151
Reposted fromfionas-gallagher fionas-gallagher
nobodysaiditwaseasy
7422 6743 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa
8535 63b7
Reposted fromKrystallin21 Krystallin21
nobodysaiditwaseasy
Wystarczy być niezależnym, chadzać własnymi drogami, a przy tym mieć dobre wyniki. Już samo to wystarczy, by znaleźć się w izolacji"
— Antoni Libera "Madame"
Reposted fromdombrowska dombrowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl